Viết ứng dụng tra số điện thoại thuộc Quốc gia nào bằng Python 10

Viết ứng dụng tra số điện thoại thuộc Quốc gia nào bằng Python

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ứng dụng ứng dụng tra số điện thoại đó xem nso thuộc Quốc gia bằng Python nhé. Cách thực hiện khá đơn giản vì chúng ta đã có sẵn các thư viện. Bài viết này khá basic vì dành cho người mới bắt đầu tim hiểu Python. Nếu bạn muốn học chuyên sau Python hãy comment bên dưới, anonyviet sẽ ra thêm các bài nâng cao hơn.

Viết ứng dụng tra số điện thoại thuộc Quốc gia nào bằng Python 10

Đây là một ứng dụng tra số điện thoại rất đơn giản, do đó bạn chỉ cần có kiến thức cơ bản về Python để có thể hoàn thành ứng dụng này.

Cách tạo ứng dụng tra số điện thoại

Yêu cầu

 • phone-iso3166
 • pycountry
 • Tkinter

Bạn cần cài đặt các thư viện python ở trên để sử dụng trong ứng dụng này.

Cài đặt

pip install python-tk, phone-iso3166, pycountry

Mình sẽ sử dụng phone-iso3166 để xác định tên viết tắt của quốc gia rồi gán vô biến alpha_2pycountry để xác định tên đầy đủ của quốc gia đó bằng cách sử dụng alpha_2 mà chúng ta đã thu thập được từ phone-iso3166.

Code mẫu

>>> import pycountry
>>> from phone_iso3166.country import phone_country
>>> code = phone_country("255757295721")
>>> code
'TZ'
>>> pycountry.countries.get(alpha_2 = code)
Country(alpha_2='TZ', alpha_3='TZA', common_name='Tanzania', name='Tanzania, United Republic of', numeric='834', official_name='United Republic of Tanzania')
>>>

Giờ thì chúng ta đã biết cách lấy thông tin quốc gia từ số điện thoại, nhưng ứng dụng này vẫn hoạt động dưới dạng command line. Nên bây giờ, chúng ta sẽ thiết kế GUI cho ứng dụng.

.uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #F39C12!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf:active, .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf .postTitle { color:#3498DB; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf052dae54fe90c568390df69fcad5daf:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng Colab để Download File về Google Drive

Tạo file app.py

Mở notepad lên tạo file app.py với nội dung bên dưới

import json 
import pycountry
from tkinter import Tk, Label, Button, Entry
from phone_iso3166.country import phone_country


class Location_Tracker:
  def __init__(self, App):
    self.window = App
    self.window.title("Phone number Tracker")
    self.window.geometry("500x400")
    self.window.configure(bg="#3f5efb")
    self.window.resizable(False, False)

    #___________Application menu_____________
    Label(App, text="Enter a phone number",fg="white", font=("Times", 20), bg="#3f5efb").place(x=150,y= 30)
    self.phone_number = Entry(App, width=16, font=("Arial", 15), relief="flat")
    self.track_button = Button(App, text="Track Country", bg="#22c1c3", relief="sunken")
    self.country_label = Label(App,fg="white", font=("Times", 20), bg="#3f5efb")

    #___________Place widgets on the window______
    self.phone_number.place(x=170, y=120)
    self.track_button.place(x=200, y=200)
    self.country_label.place(x=100, y=280)

    #__________Linking button with countries ________
    self.track_button.bind("<Button-1>", self.Track_location)
    #255757294146
  
  def Track_location(self,event):
    phone_number = self.phone_number.get()
    country = "Country is Unknown"
    if phone_number:
      tracked = pycountry.countries.get(alpha_2=phone_country(phone_number))
      print(tracked)
      if tracked:
        country = tracked.official_name
    self.country_label.configure(text=country)PhoneTracker = Tk()
MyApp = Location_Tracker(PhoneTracker)
PhoneTracker.mainloop()

Để chạy file vừa tạo trên windows, bạn mở cmd lên và gõ lệnh python app.py để khởi chạy chương trình

Kết quả

Khi bạn nhập số điện thoại vào thì lưu ý số 0 đầu tiên thay bằng 84 nhé, ví dụ: 84304xxxxxx. Sau khi nhập xong, các bạn click Enter là có thể biết số điện thoại đó từ quốc gia nào rồi.

Xem thêm:  Cơ quan Công an yêu cầu Facebook cung cấp dữ liệu tội phạm như thế nào?

ứng dụng tra số điện thoại thuộc Quốc gia nào

Xong rồi, bạn vừa tạo ứng dụng tra vị trí số điện thoại theo quốc gia của riêng mình rồi đó. Nếu bạn thấy ứng dụng này thú vị thì hãy chia sẽ cho bạn bè nhé. Bạn cũng có thể xem thêm cách ẩn thông điệp trong ảnh mà Anonyviet đã giới thiệu.